Regulamin i cennik

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1/2021
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury

REGULAMIN ZWIEDZANIA SKANSENU RZEKI PILICY

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwiedzania Skansenu Rzeki Pilicy przy ul. Modrzewskiego 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim, zwanego dalej „skansenem”.
2. Administratorem skansenu jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą przy pl. Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim, zwane dalej „MCK”.
3. Skansen jest czynny przez cały rok (oprócz: 1 stycznia, Wielkiej Soboty, Niedzieli Wielkanocnej, 24, 25, 26 grudnia). Godziny otwarcia obiektu dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku i ustalane są przez Dyrektora MCK. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicach informacyjnych przed wejściem do skansenu, w kasie biletowej skansenu oraz na stronie internetowej: www.skansenpilicy.pl.
4. W poniedziałki skansen jest nieczynny.
5. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
6. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
7. Bilet uprawnia do zwiedzania skansenu w dniu zakupienia.
8. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.
9. Zgody Dyrektora MCK lub Kierownika Działu Rozwoju Turystyki MCK wymaga:
a) wjazd pojazdów na teren ekspozycji muzealnej,
b) prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
c) organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń,
d) przebywanie na terenie skansenu poza godzinami otwarcia.
10. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie skansenu może zostać ograniczony lub całkowicie wyłączony decyzją Dyrektora MCK lub Kierownika Działu Rozwoju Turystyki MCK.

§ 2 Zasady zwiedzania

1. W skansenie obowiązuje ruch pieszy.
2. Skansen można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
3. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń obsługi skansenu.
4. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
5. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu osób czy zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie skansenu.
6. Ceny usług przewodników oraz innych usług świadczonych przez skansen zawiera Cennik opublikowany na stronie www.skansenpilicy.pl.
7. Ostatnie wejście na teren skansenu możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem.
8. Na godzinę przed zamknięciem skansenu kasy nie prowadzą sprzedaży lub wymiany biletów wstępu.
9. Na terenie skansenu obowiązuje zakaz:
a) dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz,
b) wnoszenia i spożywania we wnętrzach obiektów produktów spożywczych,
c) wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych do zwiedzania,
d) palenia tytoniu, e-papierosów oraz innych urządzeń wyposażonych w zespół grzewczy,
e) używania i rozniecania ognia za wyjątkiem miejsca wyznaczonego na ognisko i za zgodą obsługi skansenu,
f) wnoszenia broni palnej, amunicji oraz innych urządzeń i narzędzi mogących zagrozić życiu i zdrowiu,
g) wchodzenia na teren upraw i ogródków,
h) niszczenia mienia (w tym wszelkiego typu urządzeń mechanicznych i elektronicznych).
i) rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.
10. Przewodnik oprowadza grupy liczące maksymalnie 30 osób.
11. Rezerwacja terminu zwiedzania z przewodnikiem, lekcji muzealnej oraz innych atrakcji świadczonych przez skansen jest niezbędna i należy jej dokonać co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem osobiście, drogą telefoniczną pod numerami telefonu: 44 723 00 03, 517 080 381 lub elektroniczną: skansen@mck-tm.pl.
12. Pracownicy skansenu zastrzegają sobie prawo do odmowy usługi zwiedzania z przewodnikiem, przeprowadzenia lekcji muzealnej i udostępnienia innych atrakcji w przypadku braku rezerwacji.
13. Osoby indywidualne mogą dokonać zakupu biletu wstępu on-line przez stronę internetową https://biletyna.pl/inne/Zwiedzanie-Skansenu-Rzeki-Pilicy/Tomaszow-Mazowiecki.
14. Wygenerowany przez system sprzedaży on-line bilet wstępu w PDF należy wydrukować lub pobrać na urządzenie mobilne i okazać pracownikowi skansenu.
15. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
16. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
17. Zwolnienie z opłat za wstęp do skansenu przysługuje:
− osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”;
− pilotom wycieczek;
− opiekunom grup (jeden opiekun w grupie do 10 osób);
− dzieciom do 4. roku życia.

§ 3 Wykonywanie zdjęć i filmowanie w skansenie

1. Wykonywanie zdjęć lub filmowanie ekspozycji skansenu na użytek osobisty jest bezpłatne i nie wymaga zgody.
2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji skansenu nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie takich utworów w celach upubliczniania lub komercyjnych i wymaga zgody Dyrektora MCK lub osoby upoważnionej, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.
3. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania ekspozycji muzealnej w skansenie rozpatrywane są indywidualnie.
4. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów.
5. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej.
6. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji muzealnej nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
7. Za naruszenia praw osób trzecich umieszczonych na filmach lub zdjęciach dokonanych na podstawie ust.1 odpowiada osoba wykonująca zdjęcie lub filmująca.

§ 4 Ochrona danych osobowych

Na terenie skansenu funkcjonuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym i pracownikom skansenu, a także bezpieczeństwa mienia. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej skansenu odbywać się będzie na następujących zasadach, a to:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować pod adresem: Dariusz Bezat, ul. Farbiarska 20/24 (bud. C, lok. 3) w Tomaszowie Mazowieckim lub pod adresem e-mail: iod@mck-tm.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Monitoring obejmuje pomieszczenia:
− parter młyna (lewy ciąg komunikacyjny),
− pierwsze piętro młyna (lewy ciąg komunikacyjny),
− część głównej alejki w kierunku bramy (wraz z bramą i furtkami do skansenu),
− drewnianą wiatę z kolekcją kamieni młyńskich i obszar wejścia do budynku młyna wraz z fragmentem płotu,
− teren przed budynkiem poczekalni „Wolbórka”,
− teren tzw. poligonu wraz z budynkiem spichlerza,
− teren za budynkiem świetlicy,
− obszar koło beczkowozu,
− część wiaty z kamieniami młyńskimi plus wiata metalowa z czołgiem i obszar pomiędzy nimi.
5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także − jeśli nagrania obrazu będą stanowiły dowód
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa − odpowiednie organy państwowe.
6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez trzy miesiące. Mogą być także przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, do czasu ich przedawnienia.
7. Ma Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów administratora.
10. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§ 5 Szczególne zasady obowiązujące podczas stanu epidemii

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia oraz konserwacji zbiorów, a także dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii skansen wprowadza szczególne zasady i regulacje, tj.:

1. Pracownicy skansenu zostali przeszkoleni z zakresu BHP ukierunkowanego na ograniczenia sanitarne związane z epidemią COVID-19.
2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak: uporczywy kaszel, gorączka, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, zwiedzający nie zostanie wpuszczony na teren skansenu. Osoba taka zostanie poinstruowana
o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do lekarza, poprzez udanie się transportem własnym lub powiadomienie służb medycznych pod numerem 999 albo 112. Osobą upoważnioną do podjęcia decyzji o takiej odmowie jest każdorazowo pracownik/przewodnik skansenu.
3. Incydent należy bezzwłocznie zgłosić do Dyrektora MCK, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba zakażona, przeprowadzenie sprzątania zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
4. W przypadku zaistnienia incydentu, o którym mowa w ust. 2, należy ustalić listę pracowników oraz zwiedzających (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie na terenie skansenu, na którym przebywał zakażony zwiedzający, oraz zastosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
5. Osoba z oznakami choroby do czasu opuszczenia terenu skansenu przebywa
w odizolowanym pomieszczeniu. MCK wyznaczy pracownika, który będzie nadzorował osoby przebywające w odizolowanym pomieszczeniu. Wyznaczony pracownik zostanie wyposażony w maseczkę, przyłbicę, rękawiczki.
6. W przypadku stwierdzenia, że na terenie skansenu przebywała osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2, teren zostanie wyłączony z użytkowania. O zdarzeniu zostanie poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Tomaszowie Mazowieckim. Ponowne otwarcie terenu dla zwiedzających nastąpi
w porozumieniu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Zakazuje się wstępu do skansenu osobom, których domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
7. Zwiedzanie skansenu z przewodnikiem jest możliwe w grupach maksymalnie do 30 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego.
8. W budynkach przeznaczonych do zwiedzania obowiązują następujące limity osób zwiedzających:
− młyn − maksymalnie 15 osób
− poczekalnia kolejowa – maksymalnie 2 osoby
− świetlica – maksymalnie 8 osób
− „bróg” – maksymalnie 5 osób.
9. Osoby zwiedzające, przebywające na terenie skansenu, obowiązane są do stosowania własnych środków ochronnych przeznaczonych do zakrywania ust i nosa (maski, maseczki, przyłbicy) oraz do dezynfekcji rąk płynem udostępnionym przy wejściu.
10. Zakup biletu jest jednoznaczny ze zgodą na stosowanie zaleceń związanych z epidemią COVID-19.
11. Zakup biletu, pamiątek itp. powinien odbywać się w miarę możliwości poprzez płatności bezgotówkowe.
12. Przy kasie w budynku administracyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba, pozostali turyści obowiązani są oczekiwać na swoją kolej poza budynkiem, zachowując obowiązujące zasady reżimu sanitarnego.
13. Zwiedzający zobowiązani są utrzymywać bezpieczny odstęp od innych osób, wynoszący co najmniej 2 metry.
14. Wprowadza się trzy przerwy technologiczne w ciągu dnia, o godzinach: 11.00, 13.00, 15.00, przeznaczone na wietrzenie i dezynfekcję pomieszczeń.

§ 6 Skargi i wnioski

1. Do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków zwiedzających właściwy jest Dyrektor MCK albo upoważniony przez niego pracownik Miejskiego Centrum Kultury.
2. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Informacja o terminie przyjmowania skarg i wniosków umieszczona jest na tablicy ogłoszeń.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez oraz cen biletów zamieszczane są na planszach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do skansenu, w kasie biletowej, w informatorach skansenu oraz na stronie internetowej skansenu.
2. Administrator trasy zastrzega sobie prawo do:
− zamknięcia skansenu lub wprowadzenia ograniczeń w zwiedzaniu bez wcześniejszego uprzedzenia,
− zmian w zapisach niniejszego Regulaminu.
3. Administrator trasy nie ponosi odpowiedzialności za:
− wypadki wynikające z niezastosowania się do niniejszego Regulaminu,
− wypadki na terenie skansenu wynikłe ze złego stanu zdrowia zwiedzających,
− rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu,
− wiadomości o historii Nadpilicza i eksponatach znajdujących się w skansenie przekazywane przez zewnętrznych przewodników i pilotów grup wycieczkowych.

 Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.

CENNIK USŁUG W SKANSENIE RZEKI PILICY
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

obowiązujący od 1.04.2022 r.

BILETY:

– bilet normalny – 18 zł

– bilet ulgowy – 13 zł

– bilet z Kartą Dużej Rodziny – 6 zł

– bilet z Kartą Seniora Województwa Łódzkiego – 6 zł

– bilet z Kartą Tomaszowianina – 5 zł

– bilet z rodzinny 2+2 – 50 zł

– bilet szkolny grupowy – 50 zł (dotyczy grup uczniów do 30 osób ze szkół podstawowych z Tomaszowa Maz.).

– bilet z przewodnikiem dla grup zorganizowanych (1 godz.) – 50 zł

– bilet z przewodnikiem w języku angielskim (1 godz.) – 100 zł

– bilet na wykład „Ekologiczne źródła energii” – 50 zł

– bilet na warsztaty etnograficzne „Od ziarenka do bochenka” – 18 zł/osoba

– organizacja ogniska – 5 zł/osoba

Dzieci do lat 4 wstęp na zwiedzanie – bezpłatnie