Regulamin i cennik

REGULAMIN

SKANSENU RZEKI PILICY

FILII MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

§ 1

 1. Administratorem Skansenu Rzeki Pilicy jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

 2. Skansen jest dostępny dla zwiedzających:
 • w okresie od 1 kwietnia do 31 października od wtorku do niedzieli w godzinach 10⁰⁰ – 18⁰⁰ (ostatnie wejście o godz. 1730);

 • w okresie od 1 listopada do 31 marca od wtorku do piątku w godzinach 8⁰⁰ ‑ 16⁰⁰ oraz w soboty i niedziele w godzinach 10⁰⁰ – 16⁰⁰ (ostatnie wejście o godz. 1530);

 • w poniedziałki Skansen nieczynny.

 1. Przebywanie na terenie Skansenu poza godzinami otwarcia wymaga zgody Dyrektora MCK lub Kierownika Skansenu.

 2. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc wystaw i budynków na terenie Skansenu może zostać decyzją Dyrektora MCK lub Kierownika Skansenu ograniczony lub całkowicie wyłączony.

 3. W szczególnych przypadkach Dyrektor MCK lub Kierownik Skansenu może udostępnić teren placówki lub wybraną ekspozycję do zwiedzania poza godzinami otwarcia Skansenu.

§ 2

 1. Zwiedzanie Skansenu może odbywać się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

 2. Przewodnik oprowadza grupę do 30 osób.

 3. Rezerwacja terminu zwiedzania z przewodnikiem, lekcji muzealnej oraz innych atrakcji świadczonych przez Skansen jest niezbędna i należy jej dokonać co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem osobiście, drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 44 723 00 03, 517 080 381 lub elektroniczną skansen@mck-tm.pl

 4. Pracownicy Skansenu zastrzegają sobie prawo do odmowy usługi zwiedzania z przewodnikiem, przeprowadzenia lekcji muzealnej i udostępnienia innych atrakcji w przypadku braku rezerwacji.

 5. W Skansenie obowiązuje ruch pieszy.

 6. Ostatnie wejście na teren Skansenu możliwe jest najpóźniej 30 minut przed zamknięciem.

§ 3

 1. Podstawą do zwiedzania Skansenu jest posiadanie ważnego biletu.

 2. Na 30 minut przed zamknięciem Skansenu kasa nie prowadzi sprzedaży biletów.

 3. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.

 4. Wysokość opłat za wstęp do Skansenu oraz pozostałe usługi zawarta jest w cenniku usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 5. Bilet uprawnia do zwiedzania Skansenu w dniu zakupienia.

 6. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.

 7. W Skansenie obowiązują następujące rodzaje biletów:

 • bilet normalny – uprawnia do samodzielnego zwiedzania Skansenu;

 • bilet ulgowy – uprawnia do samodzielnego zwiedzania Skansenu i przysługuje osobom wymienionym w pkt. 8;

 • bilet z Kartą Tomaszowianina – uprawnia do samodzielnego zwiedzania Skansenu i jest sprzedawany za okazaniem stosownej Karty;

 • bilet z Kartą Dużej Rodziny – uprawnia do samodzielnego zwiedzania Skansenu i jest sprzedawany za okazaniem stosownej Karty;

 • bilet z Kartą Seniora Województwa Łódzkiego – uprawnia do samodzielnego zwiedzania Skansenu i jest sprzedawany za okazaniem stosownej Karty;

 • bilet szkolny grupowy – uprawnia do zwiedzania Skansenu przez grupę dzieci do 30 osób ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Tomaszowa Mazowieckiego, wraz z opiekunem.

        Dodatkowe usługi świadczone przez Skansen:

 • organizacja ogniska – dla grupy min. 10-osobowej uprawnia do skorzystania z odpowiednio przygotowanego miejsca w czasie jednej godziny. Dłuższe przebywanie przy ognisku wymaga zgody pracownika Skansenu.

 • usługa przewodnicka – uprawnia do zwiedzania Skansenu z przewodnikiem;

 • usługa przewodnicka w języku angielskim – uprawnia do zwiedzania Skansenu z przewodnikiem posługującym się tym językiem;

 • lekcja muzealna – uprawnia do wzięcia udziału w organizowanej przez Skansen lekcji muzealnej;

 • warsztaty etnograficzne pn. „Od ziarenka do bochenka” – uprawniają do udziału w warsztatach: części teoretycznej przy młynie i na parterze młyna oraz części praktycznej przy ognisku.

 1. Bilet ulgowy za wstęp do Skansenu przysługuje:

 • uczniom i studentom do 25 roku życia;

 • studentom studiów doktoranckich;

 • emerytom i rencistom;

 • osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem;

 • kombatantom;

        9. Ulgi za wstęp do Skansenu przysługują za okazaniem stosownej karty:

 • posiadaczom Karty Tomaszowianina

 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny

 • posiadaczom Karty Seniora Województwa Łódzkiego

        Ulgi nie podlegają sumowaniu

 1. Zwolnienie z opłat za wstęp do Skansenu przysługuje:
 • Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, „Zasłużony Działacz Kultury”;

 • Pilotom wycieczek;

 • Opiekunom grup (1 opiekun w grupie do 10 osób);

 • Dzieciom do 4 roku życia.

 1. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.

 2. Decyzją Dyrektora MCK grupa zorganizowana może zostać zwolniona z opłaty lub otrzymać ulgę.

§4

 1. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, eksponatów oraz wydarzeń przez zwiedzających jest bezpłatne.

 2. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów.

 3. Wykonywanie zdjęć ekspozycji nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.

 4. Wykonywanie i wykorzystywanie zdjęć oraz filmowanie obiektów i ekspozycji, a także wydarzeń do celów komercyjnych i naukowych wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora MCK. Każdorazowe wykorzystanie powyższego materiału należy opatrzyć stosownym opisem.

§5

 1. W Skansenie obowiązuje zakaz:
 • dotykania eksponatów oraz wchodzenia na nie;
 • dotykania urządzeń i instalacji elektrycznych, mechanicznych i ekspozycji oraz spożywania we wnętrzach wystawienniczych jedzenia i picia;
 • wchodzenia w miejsca nie przeznaczone do zwiedzania;
 • wchodzenia do pomieszczeń służbowych;
 • palenia tytoniu (a także e-papierosów), spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków podobnie działających;
 • używania i rozniecania ognia (z wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego po wcześniejszym uzyskaniu zgody);
 • wprowadzania zwierząt bez uwięzi;
 • wprowadzania zwierząt do wnętrz wystawienniczych.
 1. Należy zachować szczególną ostrożność podczas:
 • zwiedzania schronu bojowego typu „Tobruk”;
 • wchodzenia i schodzenia po schodach.
 1. Zabrania się wstępu do Skansenu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym turystom, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;

 2. Zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń przewodnika/ pracownika Skansenu, związanych z obsługą ruchu turystycznego w Skansenie oraz bezpieczeństwem. Wszelkie nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać przewodnikowi/ pracownikowi Skansenu;

 3. Dzieci i młodzież szkolna mogą zwiedzać Skansen wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność;

 4. Opiekunowie i piloci grup zorganizowanych zobowiązani są do współpracy z przewodnikiem w zakresie bezpieczeństwa, realizacji programu zwiedzania, dyscypliny itp.

§ 6

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub wprowadzenia ograniczeń w zwiedzaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

        – wypadki wynikające z niezastosowania się do niniejszego Regulaminu;

        – wypadki na terenie Skansenu wynikłe ze złego stanu zdrowia zwiedzających;

        – za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu;

        – za wiadomości historyczne przekazywane przez zewnętrznych przewodników i pilotów grup wycieczkowych.

 1. Uwagi i wnioski dotyczące obsługi ruchu turystycznego oraz zwiedzanego obiektu można kierować do Administratora na adres: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Maz., nr tel. 44 712 23 69.

         UWAGA!!! Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu!

CENNIK USŁUG W FILII SKANSEN RZEKI PILICY
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM:

BILETY:

Sezon turystyczny 1 kwietnia – 31 października

– Bilet normalny – 9 zł

– Bilet ulgowy – 7 zł

– Bilet z Kartą Dużej Rodziny – 6 zł

– Bilet z Kartą Seniora Województwa Łódzkiego – 6 zł

– Bilet z Kartą Tomaszowianina – 5 zł

– Bilet szkolny grupowy – 30 zł (dotyczy grup uczniów ze Szkół Podstawowych Tomaszowa Maz.).

Poza sezonem turystycznym 1 listopada – 31 marca

– Bilet normalny – 7 zł

– Bilet ulgowy – 5 zł

– Bilet z Kartą Dużej Rodziny – 4 zł

– Bilet z Kartą Seniora Województwa Łódzkiego – 4 zł

– Bilet z Kartą Tomaszowianina – 3 zł

– Bilet szkolny grupowy – 30 zł (dotyczy grup uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Tomaszowa Maz.)

POZOSTAŁE USŁUGI:

– Organizacja ogniska – 3 zł/osoba

– Usługa przewodnicka – 30 zł

– Usługa przewodnicka w języku angielskim – 60 zł

– Lekcja muzealna – 35 zł

– Warsztaty etnograficzne „Od ziarenka do bochenka” – 12 zł/osoba