Regulamin zwiedzania Skansenu

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 6/2023
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury

REGULAMIN ZWIEDZANIA SKANSENU RZEKI PILICY

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwiedzania Skansenu Rzeki Pilicy przy ul. Modrzewskiego 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim, zwanego dalej „skansenem”.
2. Administratorem skansenu jest Miejskie Centrum Kultury wTomaszowie Mazowieckim zsiedzibą przy pl. Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim, zwane dalej „MCK”.
3. Godziny otwarcia obiektu dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku i ustalane są przez Dyrektora MCK. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicach informacyjnych przed wejściem do skansenu, w kasie biletowej skansenu oraz na stronie internetowej: www.skansenpilicy.pl.
4. W poniedziałki skansen jest nieczynny.
5. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
6. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
7. Bilet uprawnia do zwiedzania skansenu zgodnie z datą i godziną, na którą został zakupiony.
8. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji odwołania zwiedzania przez MCK.
9. Bilet zakupiony przez portal internetowy Biletyna.pl zwiedzający jest zobowiązany okazać
w kasie przed rozpoczęciem zwiedzania. Osoby uprawnione do ulg wymienionych w § 2 pkt 19 muszą mieć dokumenty potwierdzające zniżki. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia oraz nie podlegają zwrotowi.
10. Zgody Dyrektora MCK lub Kierownika Działu Rozwoju Turystyki MCK wymaga:
a) wjazd pojazdów na teren ekspozycji muzealnej,
b) prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
c) organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń,
d) przebywanie na terenie skansenu poza godzinami otwarcia.
11. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie skansenu może zostać ograniczony lub całkowicie wyłączony decyzją Dyrektora MCK lub Kierownika Działu Rozwoju Turystyki MCK.

§ 2 Zasady zwiedzania

1. W skansenie obowiązuje ruch pieszy.
2. Skansen można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
3. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń obsługi skansenu.
4. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu MCK wyrządzone przez uczestnika podczas zwiedzania skansenu. 5. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się
w sposób, który zagraża bezpieczeństwu osób czy zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone oopuszczenie skansenu.
6. Ceny usług przewodników oraz innych usług świadczonych przez skansen zawiera Cennik opublikowany na stronie www.skansenpilicy.pl.
7. Ostatnie wejście na teren skansenu możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem.
8. Na godzinę przed zamknięciem skansenu kasy nie prowadzą sprzedaży biletów i pamiątek.
9. Wprowadza sięprzerwy w pracy kas o godz. 12.15-12.30 i o godz. 15.15-15.30.
10. Na terenie skansenu obowiązuje zakaz:
a) dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz,
b) wnoszenia i spożywania we wnętrzach obiektów produktów spożywczych,
c) wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych do zwiedzania,
d) palenia tytoniu, e-papierosów oraz innych urządzeń wyposażonych w zespół grzewczy,
e) używania i rozniecania ognia za wyjątkiem miejsca wyznaczonego na ognisko i za zgodą obsługi skansenu,
f) wnoszenia broni palnej, amunicji oraz innych urządzeń i narzędzi mogących zagrozić życiu i zdrowiu,
g) wchodzenia na teren upraw i ogródków,
h) niszczenia mienia (w tym wszelkiego typu urządzeń mechanicznych i elektronicznych),
i) rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji,
j) wprowadzania zwierząt do wnętrz ekspozycyjnych.
11. Przewodnik oprowadza grupy liczące maksymalnie 30 osób.
12. Rezerwacja terminu zwiedzania z przewodnikiem, warsztatów oraz innych atrakcji świadczonych przez skansen jest niezbędna i należy jej dokonać co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem osobiście, drogą telefoniczną pod numerami telefonu: 44723 00 03, 517080 381 lub elektroniczną: skansen@mck-tm.pl.
13. Pracownicy skansenu zastrzegają sobie prawo do odmowy usługi zwiedzania z przewodnikiem, przeprowadzenia lekcji muzealnej i udostępnienia innych atrakcji w przypadku braku rezerwacji.
14. Osoby indywidualne mogą dokonać zakupu biletu wstępu on-line przez stronę internetową https://biletyna.pl/inne/Zwiedzanie-Skansenu-Rzeki-Pilicy/Tomaszow-Mazowiecki.
15. Wygenerowany przez system sprzedaży on-line bilet wstępu w PDF należy wydrukować lub pobrać na urządzenie mobilne i okazać pracownikowi skansenu.
16. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
17. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
18. Zwolnienie z opłat za wstęp do skansenu przysługuje:
− osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”;
− pilotom wycieczek;
− opiekunom grup (jeden opiekun w grupie do 10 osób);
− dzieciom do 4. roku życia (w przypadku turystów indywidualnych).

19. Bilety ulgowe przysługują:

− uczniom i studentom do 25. roku życia,

− studentom studiów doktoranckich,

− osobom powyżej 65. roku życia, emerytom i rencistom,

− osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem,

− kombatantom,

− przewodnikom turystycznym,

− członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich,

§ 3 Wykonywanie zdjęć i filmowanie w skansenie

 1. Wykonywanie zdjęć lub filmowanie ekspozycji skansenu na użytek osobisty jest bezpłatne i nie wymaga zgody.
  2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji skansenu nie jest równoznaczne zuzyskaniem licencji na wykorzystanie takich utworów w celach upubliczniania lub komercyjnych i wymaga zgody Dyrektora MCK lub osoby upoważnionej, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.
  3. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania ekspozycji muzealnej w skansenie rozpatrywane są indywidualnie.
  4. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów.
  5. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian wobrębie ekspozycji muzealnej.
  6. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji muzealnej nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
  7. Za naruszenia praw osób trzecich umieszczonych na filmach lub zdjęciach dokonanych na podstawie ust. 1 odpowiada osoba wykonująca zdjęcie lub filmująca.
 2. MCK może utrwalać fotograficznie i filmowo osoby przebywające na terenie skansenu. Materiały utrwalone przez MCK będą wykorzystywane w celu promocji jego statutowej działalności, rozpowszechniania kultury, utrwalania dziedzictwa kulturowego, promocji lokalnych działań, aktywizacji poszczególnych grup społecznych.
 3. Działania promocyjne, o których mowa w Regulaminie będą realizowane przez MCK poprzez zamieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej, Facebooku, Instagramie, TikTok, na kanale YouTube oraz w drukowanych materiałach promocyjnych MCK – plakaty, gazety, ulotki, broszury, itp.

§ 4 Ochrona danych osobowych

Na terenie skansenu funkcjonuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym i pracownikom skansenu, a także bezpieczeństwa mienia. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej skansenu odbywać się będzie na następujących zasadach:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: Dariusz Bezat, ul. Farbiarska 20/24 (bud. C, lok. 3) w Tomaszowie Mazowieckim lub pod adresem e-mail: iod@mck-tm.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Monitoring obejmuje pomieszczenia:
− parter młyna (lewy ciąg komunikacyjny),
− pierwsze piętro młyna (lewy ciąg komunikacyjny),
− część głównej alejki w kierunku bramy (wraz z bramą i furtkami do skansenu),
− drewnianą wiatę z kolekcją kamieni młyńskich i obszar wejścia do budynku młyna wraz z fragmentem płotu,
− teren przed budynkiem poczekalni „Wolbórka”,
− teren tzw. poligonu wraz z budynkiem spichlerza,
− teren za budynkiem świetlicy,
− obszar koło beczkowozu,
− część wiaty z kamieniami młyńskimi plus wiata metalowa z czołgiem i obszar pomiędzy nimi.
5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także − jeśli nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa − odpowiednie organy państwowe.
6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez trzy miesiące. Mogą być także przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, do czasu ich przedawnienia.
7. Ma Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów Administratora.
10. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§ 5 Skargi i wnioski

Jeżeli zwiedzający ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji wydarzenia może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: sekretariat@mck-tm.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, z której została złożona reklamacja. Reklamacje można przesyłać także na adres: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez oraz cen biletów zamieszczane są na planszach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do skansenu, w kasie biletowej, winformatorach skansenu oraz na stronie internetowej skansenu.
2. Administrator trasy zastrzega sobie prawo do:
− zamknięcia skansenu lub wprowadzenia ograniczeń w zwiedzaniu bez wcześniejszego uprzedzenia,
− zmian w zapisach niniejszego Regulaminu.
3. Administrator trasy nie ponosi odpowiedzialności za:
− wypadki wynikające z niezastosowania się do niniejszego Regulaminu,
− wypadki na terenie skansenu wynikłe ze złego stanu zdrowia zwiedzających,
− rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu,
− wiadomości o historii Nadpilicza i eksponatach znajdujących się w skansenie przekazywane przez zewnętrznych przewodników i pilotów grup wycieczkowych.
4. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor MCK.